What Is My IP:
3.80.218.53

gov.mz - Gov

Domain Summary

IP Addressesnone
Web Server Locationnone
Last Updated:

Website and Web Server Information

There seems to be no web server configured at http://gov.mz
Fetching Traffic Estimation for gov.mz...

DNS Resource Records

NameTypeData
gov.mzMX10 mx01.gov.mz
gov.mzMX20 mx02.gov.mz
gov.mzNSanyns.uem.mz
gov.mzNSdzowo.uem.mz
gov.mzNSns-mz.afrinic.net
gov.mzNSoceano.uem.mz
gov.mzNSphloem.uoregon.edu
gov.mzNSzebra.uem.mz
gov.mzSOAanyns.uem.mz. hostmaster.nic.mz. 2018121026 480 300 259200 900

Subdomains

  • www.inss.gov.mz
  • smtp.intic.gov.mz
  • www.ibe.gov.mz
  • www.iiam.gov.mz
  • www.inaqua.gov.mz
  • www.inas.gov.mz
  • www.incm.gov.mz
  • www.ine.gov.mz
  • www.inip.gov.mz
  • www.inp.gov.mz

Share What You Found